result139

Êàêèì ñïîñîáîì âûáðàòü îíëàéí. Ãàìáëåðû ñóìåþò ñûñêàòü áëàãîïðèÿòíîå èñïîëíåíèå â ÷èñëå 500 ðàçâëåêàòåëüíûõ çàâåäåíèé. Îñóùåñòâèòü îòáîð èíîãäà ìîæåò áûòü î÷åíü íåëåãêî çà÷àñòóþ íå ïðîñò|Âåðíûé ïîäáîð – äåéñòâèå íå èç ëåãêèõ|Ïðàâèëüíî âûáðàòü êëóá äîñòàòî÷íî òðóäîåìêî. Âûáèðàÿ ïîäõîäÿùèé êëóá, âûÿñíèòå ìîæíî ëè ãàìáëåðàì èç âàøåé ñòðàíû ïîñåùàòü åãî, è êàêèå îí ïðåäîñòàâëÿåò óñëîâèÿ ïî âûïëàòàì (äîêóìåíòû äëÿ àâòîðèçàöèè íà ðåñóðñå, è âåëè÷èíà ìèíèìàëüíîãî âûâîäà). Ëèøü ïîñëå ýòîãî ðàñöåíèâàéòå ðàáîòó ñëóæáû ïîääåðæêè, ïîïóëÿðíîñòü êàçèíî, ñòèëü âåá-ñàéòà è îñòàâøèåñÿ íå ñòîëü çíà÷èòåëüíûå óñëîâèÿ| êîíöå ýòîãî èìååòñÿ âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü îöåíêó îôîðìëåíèÿ ðåñóðñà, îòçûâ÷èâîñòè ñàïïîðòîâ, âîñòðåáîâàííîñòè êëóáà è ò. Ä. |Âûÿñíèâ îñíîâíûå àñïåêòû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåðâèñà, äîïóñêàåòñÿ ïðèíèìàòüñÿ çà èçó÷åíèå ðàáîòû òåõïîääåðæêè, ðåïóòàöèè ïîðòàëà, ñòèëÿ web-ñòðàíèöû. |Êàê òîëüêî îâëàäåâ âñå ãåíåðàëüíûå ïðàâèëà äåÿòåëüíîñòè îáñëóæèâàíèÿ, äîïóñêàåòñÿ áðàòüñÿ ê âûÿñíåíèþ íåñóùåñòâåííûõ ýëåìåíòîâ: ðàñêðó÷åííîñòü èíòåðíåò-ðåñóðñà, äèçàéí ðåñóðñà è ïîñîáíè÷åñòâî òåõïîääåðæêè. </p> <h2>Îòìåííàÿ ðåïóòàöèÿ|Çíà÷èìûé àâòîðèòåò|Îáùåå ïðèçíàíèå</h2> <p>Îíëàéí-êàçèíî ìîæíî ñðàâíèòü ñî ñòðàõîâîé ôèðìîé|Àçàðòíûé êëóá, ÷åì-òî ñìàõèâàåò íà ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ|Online-êàçèíî âîçìîæíî îïðåäåëèòü â îäèí ñòðîé ñî ñòðàõîâûì çàâåäåíèåì|Èãðîâîé èíòåðíåò-ïîðòàë íàïîìèíàåò ñòðàõîâóþ îðãàíèçàöèþ. Ïðåæäå ÷åì îôîðìèòü äîãîâîð, íàäî èññëåäîâàòü, îäîáðèòåëüíàÿ ëè ýòî ñòðàõîâàÿ îðãàíèçàöèÿ, âîçìåñòèò ëè îíà âñå ðàñõîäû, åñëè ÷òî-òî ñëó÷èòñÿ|Ïåðåä ïîäïèñàíèåì äîãîâîðà íóæíî âûÿñíèòü êàêèì ïðèçíàíèåì ïîëüçóåòñÿ äàííàÿ ôèðìà, ñïîñîáíà ëè îíà ïîêðûòü çàòðàòû ïðè ïðèøåñòâèè ñòðàõîâîãî ýïèçîäà|Çàêëþ÷àÿ äîãîâîð ñ ïðåäïðèÿòèåì íóæíî âûÿñíèòü, ìîæíî ëè âåðèòü ýòîé êîìïàíèè, è âñòóïèòñÿ ëè îíà çà âàñ ïðè íåñ÷àñòíîì ñëó÷àå. ×òî êàñàåìî êàçèíî, òî ïðîâåðèòü åãî ïðèëè÷èå âû ñìîæåòå òîëüêî ëèøü â òó ïîðó, åñëè âûèãðàåòå êðóãëóþ ñóììó äåíåæíûõ ñðåäñòâ è çàõîòèòå åå âûâåñòè|Ïîðÿäî÷íîñòü èãîðíîãî çàâåäåíèÿ âîçìîæíî óçíàòü, òîëüêî ïðè ñðûâå íåìàëîé ñóììû äåíåã è äàëüíåéøåì èõ âûâîäå|Îïðîáîâàòü àçàðòíûé êëóá «íà âøèâîñòü» óäàñòñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà âû çàõîòèòå âûâåñòè ñâîé äîõîä. È â ñëó÷àå, åñëè âàì ñâåòèò ýòî ñäåëàòü áåç êàêèõ-ëèáî îñîáûõ ïðîáëåì, çíà÷èò êàçèíî ðåàëüíî äîáðîñîâåñòíîå|Åñëè óæ ïðîöåññ èñòåêëà óñïåøíî, ñëåäîâàòåëüíî êëóá äåéñòâèòåëüíî ÷åñòåí ñî ñâîèìè êëèåíòàìè|Òîëüêî ëèøü â ñëó÷àå áåñïðåïÿòñòâåííîãî âûâîäà ñðåäñòâ, ìîæíî óáåäèòñÿ â ïîðÿäî÷íîñòè ñåðâèñà. </p> <p>Êàçèíî ðåäêî êîãäà ââîäèò îãðàíè÷åíèÿ èãðîâûõ ñòàâîê, çà ñ÷åò ÷åãî ïîëó÷àåò îãðîìíûå ñðåäñòâà îò íåáåäíûõ èãðàþùèõ|Ìíîãî÷èñëåííûå àçàðòíûå êëóáû ïî÷òè íèêîãäà íå îïèñûâàþò ëèìèòû ñòàâîê â èãðå, ýòî ïîìîãàåò íàæèâåòñÿ çà ñ÷åò ñîñòîÿòåëüíûõ èãðîêîâ|Îòäåëüíûå àçàðòíûå çàâåäåíèå ñòðåìÿòñÿ íå îïðåäåëÿòü ïðåäåëû ôèíàíñîâûõ ñòàâîê, ñîáñòâåííî ýòî ïðåäîñòàâëÿåò åìó âîçìîæíîñòü íàæèòüñÿ íà ãàìáëåðàõ ñ íåäóðíûìè äåíüãàìè. Çàêîíîïîñëóøíûå æå êàçèíî ëèêâèäèðóþò òàêîé ýëåìåíò è óñòàíàâëèâàþò ëèìèòû|Ïðàâäèâûå ñåðâèñû áðåçãóþò ïîäîáíûì ïðèåìîì ïîëüçû è óñòàíàâëèâàþò ëèìèòû|Ïðåñòèæíûå êëóáû íå ïðèìåíÿþò ïîäîáíûé ñïîñîá, è íåèçìåííî ðåãëàìåíòèðóþò ïðåäåëû.  ýòîì âàðèàíòå âû õîòÿ áû ïîéìåòå, ÷òî ó êàçèíî íå òàê ìíîãî äåíåæíûõ ñðåäñòâ è ñóùåñòâóåò øàíñ òîãî, ÷òî âûïëàòà âûèãðûøà çàòÿíåòñÿ íà ãîäà|Òàêèì ñïîñîáîì âû ðàçáåðåòåñü, ÷òî êëóá íå âëàäååò äîâîëüíî äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ÷òîáû íåçàìåäëèòåëüíî ðàññ÷èòàòüñÿ ñ êëèåíòîì. </p> <h2>Êîëëåêöèÿ èç ïîïóëÿðíûõ èãð|Ìíîãîîáðàçèå çíàìåíèòûõ Ïîäáîð ëó÷øèõ èãð</h2> <p>Ó âñåõ èãðîêîâ ðàçíîîáðàçíûå æåëàíèÿ â çàáàâàõ. Ïî÷òè âñå ëþáèò òàêèå íàñòîëüíûå èãðû, êàê áëýêäæåê,  áàêêàðà èëè ðóëåòêà|Êàæäûé ñîâðåìåííûé ãåéìåð îáëàäàåò ëè÷íûìè ïðåäïî÷òåíèÿìè â çàáàâàõ|Ëþáîé èãðîê ôàíàòååò îò îïðåäåëåííûõ Âñå ãàìáëåðû èìåþò ïåðñîíàëüíûå âêóñû.  òîì ñëó÷àå, åñëè âàì òàêæå íðàâÿòñÿ íàñòîëüíûå çàáàâû, òî ïðè ïîèñêå êàçèíî ñîñðåäîòî÷üòå âçîð íà èõ íàáîð. Áåçîïàñíîå êàçèíî, êàê ïðàâèëî, ìîæåò ïðåäëîæèòü íåñêîëüêî âèäîâ áëýêäæåêà è ðóëåòêè|Ðàâíûì îáðàçîì ïðåäïî÷èòàåòå «íàñòîëêè», â òàêîì ñëó÷àå áåçîãîâîðî÷íî îáðàòèòå âíèìàíèå íà èõ ìíîãîîáðàçèå|Íå îáëàäàåòå âîçìîæíîñòüþ ïðîéòè ìèìî àçàðòíîé íàñòîëüíîé çàáàâû, ñðàçó æå ïðîãëÿäèòå èõ âûáîð íà ïîðòàëå. Âñå ãàìáëåðû ïðîÿâëÿþò çäîðîâûé èíòåðåñ ê òàêîâûì àñïåêòàì êëóáà: èíñòðóêöèÿ èãðû, ïðèçû, è óñëîâèÿ. Ýòî îáû÷íî.  îöåíèâàíèè äåÿòåëüíîñòè ñëóæáû ïîääåðæêè îñíîâíîå, ÷òîáû èíñòðóêòîðà ðàáîòàëè î÷åíü áûñòðî è ïëîäîòâîðíî|Äëÿ ñàïïîðòîâ, îñíîâíîå èõ ñêîðàÿ ïîìîùü è àíàëîãè÷íî ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå ïðîáëåì ïîðòàëà îáÿçàíà ñêîðî ïðèõîäèòü íà ïîìîùü èãðîêó è ðåøàòü ñëó÷èâøóþñÿ Òåõïîääåðæêà âñÿêèé ðàç îáÿçàëà îïåðàòèâíî ïîìîãàòü çàâñåãäàòàåì è àíàëîãè÷íî íà÷èíàþùèì àçàðòíîãî êëóáà è ìãíîâåííî îòâå÷àòü íà ïðîáëåìû. Ïðåêðàñíî, êîãäà ÷àò ôóíêöèîíèðóåò ïîñòîÿííî. Ñóùåñòâóþò ýïèçîäû, êîãäà èãðîê íàïðàâëÿåò ñâîé âîïðîñ èëè æàëîáó, à äàëüøå äîæèäàåòñÿ ðåàêöèè 3 èëè áîëüøå ñóòîê|×àñòî áûâàëî, êîãäà èãðîê äîæèäàåòñÿ îòçûâà íà ñâîé âîïðîñ áîëåå 3 äíåé|Âðåìåíàìè ïîÿâëÿþòñÿ ñëó÷àè, êîãäà ãàìáëåðó ïðèõîäèòñÿ æäàòü ðàçðåøåíèÿ óñòàíîâëåííîé öåëè ïðèáëèçèòåëüíî 3 Èãðîê ìîæåò óãîäèòü â ñèòóàöèþ, êîãäà åãî îáæàëîâàíèå èëè çàäàíèå ñïîñîáåí èçó÷àòüñÿ áîëåå 3 äíåé. Ê òåëåôîíó, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, òàêæå íè îäíà äóøà íå ïîäõîäèò|Òåëåôîí çà÷àñòóþ òî÷íî òàêæå íåäîñòàòî÷íî Ñòðåìëåíèå òðåáîâàíèå ïî òåëåôîíó, î÷åíü ÷àñòî ñòàíîâèòñÿ áåçîòâåòíûì. </p> <h2>Ñóùåñòâîâàíèå ìîáèëüíîé âåðñèè|Ñóùåñòâîâàíèå âàðèàíòà äëÿ ïåðåíîñíûõ ïðèáîðîâ</h2> <p>Ñ âûõîäîì â ñâåò òåëåôîíîâ è ïëàíøåòîâ èãðàþùèå ñòàëè âñå â ìåíüøåé ìåðå èãðàòü íà ÏÊ|Âîçíèêíîâåíèå ïåðåíîñíûõ äåâàéñîâ, ñòèìóëèðîâàëî ãàìáëåðîâ, íå ñòîëü óäåëÿòü ñâîáîäíîãî âðåìåíè ñâîåìó pc. Ëþáèìûå èãðû âñåãäà ïîä ðóêîé|Àññîðòèìåíò âîçëþáëåííûõ èãð êàæäûé <a style='text-decoration: none; cursor: text; color: inherit' href='http://portirkutsk.ru/2154-ischem-casino.html'>Vulkan Platinum</a> ðàç ðÿäîì. Ïî ýòîé ïðè÷èíå åñëè êàçèíî ïðåäîñòàâëÿåò ìîáèëüíûå èãðû, ñëåäîâàòåëüíî îíî ñëåäóåò â íîãó ñî âðåìåíåì|Ïåðåíîñíûå âàðèàíòû, ðàçìåùåííûå íà ñàéòå, äîêàçûâàþò î åãî ñîâðåìåííîñòè|Ñóùåñòâîâàíèå ïåðåíîñíûõ çàáàâ – ñâîéñòâî ñîâðåìåííîãî èãðîâîãî ðåñóðñà. </p> </div><footer class="entry-footer"></footer><div class='post_delimiter'></div></div><div class='post_author_timeline'></div><span class='hidden'> <span class='av-structured-data' itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/ImageObject" itemprop='image'> <span itemprop='url' >https://www.antler-dogchews.com/wp-content/uploads/2015/05/AntlerDogChew_LogoTanShadow-300x111.png</span> <span itemprop='height' >0</span> <span itemprop='width' >0</span> </span><span class='av-structured-data' itemprop="publisher" itemtype="https://schema.org/Organization" itemscope="itemscope" > <span itemprop='name'>Stone Road</span> <span itemprop='logo' itemscope itemtype='http://schema.org/ImageObject'> <span itemprop='url'>https://www.antler-dogchews.com/wp-content/uploads/2015/05/AntlerDogChew_LogoTanShadow-300x111.png</span> </span> </span><span class='av-structured-data' itemprop="author" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/Person" ><span itemprop='name'>Stone Road</span></span><span class='av-structured-data' itemprop="datePublished" datetime="2018-07-20T08:07:28+00:00" >2018-07-20 08:07:28</span><span class='av-structured-data' itemprop="dateModified" itemtype="https://schema.org/dateModified" >2019-07-22 08:15:40</span><span class='av-structured-data' itemprop="mainEntityOfPage" itemtype="https://schema.org/mainEntityOfPage" ><span itemprop='name'>result139</span></span></span></article><div class='single-small'></div> <!--end content--> </main> <aside class='sidebar sidebar_right alpha units' role="complementary" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WPSideBar" ><div class='inner_sidebar extralight-border'><section id="search-2" class="widget clearfix widget_search"> <form action="https://www.antler-dogchews.com/" id="searchform" method="get" class=""> <div> <input type="submit" value="" id="searchsubmit" class="button avia-font-entypo-fontello" /> <input type="text" id="s" name="s" value="" placeholder='Search' /> </div> </form><span class="seperator extralight-border"></span></section> <section id="recent-posts-2" class="widget clearfix widget_recent_entries"> <h3 class="widgettitle">Recent Posts</h3> <ul> <li> <a href="https://www.antler-dogchews.com/how-a-extra-information-part-make-their-common/">How a ” Extra Information” Part Make Their Common Superiorpapers Com Review Software Perfect</a> </li> <li> <a href="https://www.antler-dogchews.com/it-was-when-fairly-common-in-england-for-guys-to/">It Was When Fairly Common in England for guys to offer Their spouses</a> </li> <li> <a href="https://www.antler-dogchews.com/recommendations-wef-only-i-d-known-about-how/">Recommendations Wef Only I’d Known About How Exactly to get ready for Rectal Intercourse</a> </li> <li> <a href="https://www.antler-dogchews.com/ending-up-post-and-then-email-s-listing/">Ending up Post and then Email’s Listing</a> </li> <li> <a href="https://www.antler-dogchews.com/together-with-a-casino-game-generator-likewise/">Together with a casino game generator likewise?</a> </li> </ul> <span class="seperator extralight-border"></span></section> <section id="recent-comments-2" class="widget clearfix widget_recent_comments"><h3 class="widgettitle">Recent Comments</h3><ul id="recentcomments"></ul><span class="seperator extralight-border"></span></section><section id="archives-2" class="widget clearfix widget_archive"><h3 class="widgettitle">Archives</h3> <ul> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2019/11/'>November 2019</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2019/10/'>October 2019</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2019/09/'>September 2019</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2019/08/'>August 2019</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2019/07/'>July 2019</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2019/06/'>June 2019</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2019/05/'>May 2019</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2019/04/'>April 2019</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2019/03/'>March 2019</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2019/02/'>February 2019</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2019/01/'>January 2019</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2018/12/'>December 2018</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2018/09/'>September 2018</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2018/08/'>August 2018</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2018/07/'>July 2018</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2018/06/'>June 2018</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2018/05/'>May 2018</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2018/04/'>April 2018</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2018/03/'>March 2018</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2018/02/'>February 2018</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2018/01/'>January 2018</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2017/12/'>December 2017</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2017/11/'>November 2017</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2017/10/'>October 2017</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2017/09/'>September 2017</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2017/08/'>August 2017</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2017/07/'>July 2017</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2017/06/'>June 2017</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2017/05/'>May 2017</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2017/04/'>April 2017</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2017/03/'>March 2017</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2017/02/'>February 2017</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2017/01/'>January 2017</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2016/12/'>December 2016</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2016/11/'>November 2016</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2016/10/'>October 2016</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2016/09/'>September 2016</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2016/08/'>August 2016</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2016/07/'>July 2016</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2016/06/'>June 2016</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2016/05/'>May 2016</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2016/04/'>April 2016</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2016/03/'>March 2016</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2016/02/'>February 2016</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2016/01/'>January 2016</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2015/10/'>October 2015</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2015/04/'>April 2015</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2014/07/'>July 2014</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2014/01/'>January 2014</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2013/10/'>October 2013</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2012/11/'>November 2012</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2012/07/'>July 2012</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2012/05/'>May 2012</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2012/04/'>April 2012</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2012/02/'>February 2012</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2011/06/'>June 2011</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2011/02/'>February 2011</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2011/01/'>January 2011</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2010/12/'>December 2010</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2010/10/'>October 2010</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2009/10/'>October 2009</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2007/10/'>October 2007</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2006/04/'>April 2006</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2006/01/'>January 2006</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2005/06/'>June 2005</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2004/02/'>February 2004</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2003/07/'>July 2003</a></li> <li><a href='https://www.antler-dogchews.com/2002/06/'>June 2002</a></li> </ul> <span class="seperator extralight-border"></span></section><section id="categories-2" class="widget clearfix widget_categories"><h3 class="widgettitle">Categories</h3> <ul> <li class="cat-item-none">No categories</li> </ul> <span class="seperator extralight-border"></span></section><section id="meta-2" class="widget clearfix widget_meta"><h3 class="widgettitle">Meta</h3> <ul> <li><a href="https://www.antler-dogchews.com/wp-login.php">Log in</a></li> <li><a href="https://www.antler-dogchews.com/feed/">Entries <abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr></a></li> <li><a href="https://www.antler-dogchews.com/comments/feed/">Comments <abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr></a></li> <li><a href="https://wordpress.org/" title="Powered by WordPress, state-of-the-art semantic personal publishing platform.">WordPress.org</a></li> </ul> <span class="seperator extralight-border"></span></section></div></aside> </div><!--end container--> </div><!-- close default .container_wrap element --> <footer class='container_wrap socket_color' id='socket' role="contentinfo" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WPFooter" > <div class='container'> <span class='copyright'>© Copyright - Antler Dog Chews - Powered by <a href="http://www.stoneroadmedia.com">Stone Road Media</a></span> </div> <!-- ####### END SOCKET CONTAINER ####### --> </footer> <!-- end main --> </div> <!-- end wrap_all --></div> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var avia_framework_globals = avia_framework_globals || {}; avia_framework_globals.frameworkUrl = 'https://www.antler-dogchews.com/wp-content/themes/enfold/framework/'; avia_framework_globals.installedAt = 'https://www.antler-dogchews.com/wp-content/themes/enfold/'; avia_framework_globals.ajaxurl = 'https://www.antler-dogchews.com/wp-admin/admin-ajax.php'; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.antler-dogchews.com/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.antler-dogchews.com/wp-includes/js/jquery/ui/widget.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.antler-dogchews.com/wp-includes/js/jquery/ui/position.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.antler-dogchews.com/wp-includes/js/jquery/ui/tooltip.min.js?ver=1.11.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.antler-dogchews.com/wp-content/themes/enfold/js/avia.js?ver=3'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.antler-dogchews.com/wp-content/themes/enfold/js/shortcodes.js?ver=3'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.antler-dogchews.com/wp-content/themes/enfold/js/aviapopup/jquery.magnific-popup.min.js?ver=2'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var mejsL10n = {"language":"en-US","strings":{"Close":"Close","Fullscreen":"Fullscreen","Download File":"Download File","Download Video":"Download Video","Play\/Pause":"Play\/Pause","Mute Toggle":"Mute Toggle","None":"None","Turn off Fullscreen":"Turn off Fullscreen","Go Fullscreen":"Go Fullscreen","Unmute":"Unmute","Mute":"Mute","Captions\/Subtitles":"Captions\/Subtitles"}}; var _wpmejsSettings = {"pluginPath":"\/wp-includes\/js\/mediaelement\/"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.antler-dogchews.com/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js?ver=2.18.1-a'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.antler-dogchews.com/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.js?ver=4.4.20'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.antler-dogchews.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.4.20'></script> <a href='#top' title='Scroll to top' id='scroll-top-link' aria-hidden='true' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello'><span class="avia_hidden_link_text">Scroll to top</span></a> <div id="fb-root"></div> </body> </html>